top of page

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Güncelleme tarihi: 23 Şub 2021

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2017/589 E. , 2017/9453 K. , K.T.:18/12/2017


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 26.05.2016 gün ve 2016/2461 Esas - 2016/6310 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı ...vd. vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü: K A R A R Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi olan ... ile ...arasında ... Noterliğinin 25.11.1966 tarih, 5299 yevmiye numaralı resmi satış vaadi sözleşmesi düzenlendiğini, sözleşme uyarınca ... Tapu Müdürlüğünün 13.10.1965 tarih, 594 yevmiye, 79 cilt, 49 sahife 27 sırasına kayıtlı taşınmazın, (özel parselasyon ile 18 numarasına kayıtlı) 177,5 metrekarelik kısmın satışının vaadi edildiğini, vaat borçlusu ...'ın kadastro işlemleri tamamlanmadan önce vefat etmesi ile taşınmazın 147 ada 63 parsel numarası alarak ...ve ...tespit görüp, tescil edildiğini,...'ın 3/4 payını davalılar murisi ...'a temlik ettiğini, taşınmazın imar uygulaması ile 1109 ada 3 ve 4 parseller olarak tescil edildiği, satış vaadi sözleşmesine dayanarak 1109 ada 3 parselin tamamının, 4 parselin ise 55,42 metrekarelik kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile müvekkilleri adına 1/2 paylı olarak tescilini istemiştir. Davalı ...; zamanaşımı itirazında bulunmuş, davacıların murisinin kadastro tespit çalışmaları sırasında bir itirazlarının bulunmadığını, bedelin ödenmediğini bu nedenle davanın reddini savunmuştur. Davalılar ... mirasçıları ise; satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh düşülmediğini, taşınmazın iyiniyetle alındığını, husumetten ret kararı verilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile imar uygulaması ile oluşan 1109 ada 9 parselin ... adına kayıtlı 1/4 payın iptali ile davacılar adına 1/2'şer pay oranında tesciline karar verilmiş, hükmün davacı vekili ve davalı ... vekili sıfatıyla Avukat.... tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 26.05.2016 tarih, 2016/2461 E. - 6340 K. sayılı ilamı ile ''hükmü ... vekili sıfatıyla temyiz eden avukat ...'in ...'ün vekili olmadığı anlaşılmakla usulüne uygun olmayan temyiz dilekçesinin reddine, hükmün onanmasına'' karar verilmiştir. ... ...r, ... ve ... vekilinin karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Kadastro kanunun 12/3. maddesinde; ''... tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlamalar ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanılarak itiraz olunmaz ve dava açılamaz...'' hükmü düzenlenmiştir. Somut olayda; dava konusu taşınmazın kadastro tespitinin 11.07.1979 tarihinde yapıldığı, dosyaya sunulan tapu kayıtlarına göre taşınmazın tespitinin 22.02.1980 tarihinde kesinleştiği, davacıların murisinin dava konusu taşınmaz hakkında kadastro tespitinden önce 25.11.1966 tarihinde satış vaadi sözleşmesi yaptığı anlaşılmaktadır. Mahkemece dava konusu satış vaadi sözleşmesinin kadastro tespitinden önce yapıldığı ve Kadastro Kanunun 12/3. maddesi gereğince 10 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği göz önüne alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru görülmemiştir. Kararın yukarıdaki gerekçe ile bozulması gerekirken sehven onandığı yeniden yapılan inceleme sonucunda anlaşıldığından hükmün yukarıda açıklanan gerekçe ile bozulmasına karar vermek gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar ..., ... ve ... vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 26.05.2016 tarih, 2016/2461 E.- 6340 K. sayılı onama kararının KALDIRILMASINA, hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan karar düzeltme ret harcının istek halinde yatıranlara iadesine, 18.12.2017 gününde oybirliği ile karar verilmiştir.

79 görüntüleme0 yorum
Yazı: Blog2_Post
bottom of page